ความเป็นมา

       ปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนพลังงานเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสนใจในการแก้ไข การใช้งานพลังงานทดแทนก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับชุมชนในประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางด้านพลังงานทดแทน อีกทั้งยังมีการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนอีกด้วย  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ทางด้านพลังงานทดแทน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยและนักศึกษาในสาขาวิชาเดียวกัน และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นบรรยากาศการวิจัย และเป็นเวทีสำหรับนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยและนักศึกษา ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัย ก่อให้เกิดฐานข้อมูลนักวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติต่อไป

     ดังนั้นเพื่อให้ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและอนุรักษ์พลังงานทดแทนเพื่อชุมชนที่เกิดจากการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสเผยแพร่ในวงกว้าง และขยายองค์ความรู้สู่การปฏิบัติให้กว้างขวางยิ่งขึ้น อันจะนำมาซึ่งการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่กล่าวไว้ว่า  “เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศิลปกรรม  การบริการและบริหารธุรกิจ  สู่สังคมการประกอบการเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ” ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จึงร่วมมือกับ  “สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย”จัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 7  ประจำปี  2557 เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากงานวิจัยทางด้านพลังงานทดแทนสู่สาธารณชน ขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


กลุ่มสาขาบทความ

– กลุ่มที่ 1 ไฟฟ้าชุมชน

– กลุ่มที่ 2 ความร้อนชุมชน

– กลุ่มที่ 3 เชื้อเพลิงชุมชน

– กลุ่มที่ 4 การประหยัดพลังงาน

– กลุ่มที่ 5 สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน

– กลุ่มที่ 6 นวัตกรรมพลังงานทดแทน

– กลุ่มที่ 7 การจัดการพลังงานในชุมชน


Download Proceedings

ok pok

  ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม

DSC_0683-SMILE